Derfor bør du ha med deg regnskapsfører på styremøtet

Styrets ansvar og oppgaver er blant annet å sette mål for virksomheten, og organisere og kontrollere arbeidet. Det er styret som er ansvarlig for at regnskapet holder mål, og i mange tilfeller er det både tid og krefter å spare ved å la profesjonelle ta seg av regnskapet til virksomheten.

Er du bevisst på ansvaret ditt som styreleder? 

Som styreleder har du det overordnede ansvaret for at saker som hører inn under styret får en forsvarlig behandling. Styrelederen skal sammen med daglig leder forberede de saker som styret skal behandle på styremøtet. Det er ikke alle som er oppmerksom på at man er pliktig å avholde styremøte minst én gang i året, og at det er noen formelle krav som skal overholdes for at møtet skal være gyldig. Det vanligste er å avholde minst fire møter i året. Minst én gang i året skal styret godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, samt kalle inn til generalforsamling. 


Styret har ansvar for å blant annet:

  • Sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert, med klare ansvarslinjer og kvalifisert personell. 
  • Ha oversikt over virksomhetens økonomi 
  • Sørge for at virksomheten har en forsvarlig egenkapital, og likviditet basert på risiko og omfang av selskapets virksomhet. 
  • Sørge for at virksomheten har budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og revisjon. 
  • Ansette og/eller avsette daglig leder 
  • Føre tilsyn med daglig leder 


Vi bistår med regnskapsfører til styremøter 

Ved godkjenning av årsregnskapet er det lurt å ha med seg en regnskapsfører. JEK Regnskap kan bistå med regnskapsfører til styremøter, som fungerer som en styresekretær som bistår med oppfølging av den praktiske gjennomføringen av styrearbeidet. Før et styremøte, vil regnskapsføreren alltid ha et møte med daglig leder, slik at både vi og daglig leder stiller forberedt. Regnskapsføreren skal ikke ta noen beslutninger under møtet, men fungerer som en sparringspartner og støtte for daglig leder eller styreleder. Hvis for eksempel styret slår fast at virksomhetens egenkapital ikke er forsvarlig i forhold til virksomhetens drift, skal det umiddelbart foreslås tiltak og innkalles til generalforsamling. Da kan det være lurt å ha en regnskapsfører med på laget. 


Våre regnskapsførere vil hjelpe din virksomhet med årsplaner, referater, protokoller og forberedelse av møtene. Vi vil også være behjelpelig med å samle alle nødvendige dokumenter i forkant av møtet, og distribuere disse i god tid. I mange tilfeller vil det også være aktuelt å sende ut referat og notater til de som var på møtet. 


Ta kontakt med JEK Regnskap AS 

Vi er en autorisert regnskapsfører som har lang og god erfaring med å bidra til å avholde effektive og konstruktive møter. Ta kontakt med oss, og du kan være trygg på at frister blir fulgt og at alle har de dokumentene som trengs både i forkant av og etter møtet.